Reklamacija

Saobraznost robe (zakonska garancija) i (ugovorna) garancija važe u rokovima određenima važećim propisima Republike Srbije, od datuma prelaska rizika na Potrošača. Prodavac je odgovaran za nesaobraznost robe u roku od dve godine od dana kada je roba prešla u državinu Potrošača. Potrošač je dužan da obavesti Prodavca o postojanju vidljivih nedostataka, čim je to prema redovnom toku stvari bilo moguće.

Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska robe u državinu Potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.

Za ostvarivanje prava Potrošača po osnovu Prodavčeve odgovornosti za saobraznost robe, potrebno je priložiti popunjeni reklamacioni list koji se može preuzeti OVDE, odgovarajući dokaz kupovine (račun, fiskalni isečk, slip — ako je roba plaćena karticom, odštampani izvod sa tekućeg računa i sl.).

Potrošač dostavlja popunjeni reklamacioni list na mail Službe za potrošače info@sportizmo.rs.